Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 170 SGK Vật lý lớp 12 nâng cao, Dựa...

Câu C2 trang 170 SGK Vật lý lớp 12 nâng cao, Dựa vào công thức (36.2), hãy chứng tỏ khi giảm biến dạng của lò xo, công của lực đàn hồi là...

Bài 36: Thế năng đàn hồi – Câu C2 trang 170 SGK Vật lý lớp 12 nâng cao. Dựa vào công thức (36.2), hãy chứng tỏ khi giảm biến dạng của lò xo, công của lực đàn hồi là công phát động và khi tăng biến dạng, công của lực đàn hồi là công cản.

Dựa vào công thức (36.2), hãy chứng tỏ khi giảm biến dạng của lò xo, công của lực đàn hồi là công phát động và khi tăng biến dạng, công của lực đàn hồi là công cản.

Quảng cáo

Khi giảm biến dạng của lò xo thì:

\(\left| {{x_2}} \right| < \left| {{x_1}} \right| \Leftrightarrow {A_{12}} = {{kx_1^2} \over 2} – {{kx_2^2} \over 2} < 0 \Rightarrow {A_{12}}\) là công cản.

Khi tăng biến dạng của lò xo thì:

\(\left| {{x_2}} \right| > \left| {{x_1}} \right| \Leftrightarrow {A_{12}} = {{kx_1^2} \over 2} – {{kx_2^2} \over 2} > 0 \Rightarrow {A_{12}}\) là công phát động.

Quảng cáo