Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 274 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Giải...

Câu C2 trang 274 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Giải thích tại sao...

Bài 56: Sự hòa hơi và sự ngưng tụ – Câu C2 trang 274 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Giải thích tại sao

Giải thích tại sao không thể hóa lỏng các chất oxi, nitơ, hiđrô, bằng cách nén chúng ở nhiệt độ phòng.

Không thể hóa lỏng các chất oxi, nitơ, hiđrô, bằng cách nén chúng ở nhiệt độ phòng vì nhiệt độ tới hạn của các chất khí này nhỏ hơn rất nhiều so với nhiệt độ phòng.

Quảng cáo