Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Lý thuyết quy tắc hợp lực song song cùng chiều, I. Quy...

Lý thuyết quy tắc hợp lực song song cùng chiều, I. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều....

Quy tắc hợp lực song song cùng chiều – Lý thuyết quy tắc hợp lực song song cùng chiều. I. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

I. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn cảu hai lực ấy.

Quảng cáo
Đang tải...

              F = F1 + F2;                           \(\frac{F_{1}}{F_{2}}\) = \(\frac{d_{2}}{d_{1}}\)(chia trong)

II. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song

Ba lực đó phải có giá đồng phẳng.

Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài.

Hợp lực của hai lực ở ngoài phải câ bằng với lực ở trong.