Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.
– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của...
– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Luyện tập

Bài tập 8 trang 70 SBT Sử 10: Điểm giống nhau trong hoạt động kinh tế của cư dân Văn Lang – Âu Lạc
Điểm giống nhau trong hoạt động kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc so 2 với cư dân Champa là gì...
Bài 29 trang 119 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 10: 29. Nêu sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện chủ...
Bài 29 trang 119 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: 29. Nêu sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện chủ...
Câu hỏi 7 trang 35 SGK Toán đại lớp 10: Dựa vào đồ thị của hai hàm số đã cho trong hình 14
Câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10. Lời giải chi tiết Bài 1. Hàm số ...
Bài 1 trang 147 sgk Địa lớp 10, Hãy xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ...
Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma - Bài 1 trang 147 sgk Địa lí lớp...
Bài 20 trang 110 SBT Toán Đại số 10: Bất phương trình nhận được có tương đương với bất phương trình đã
Bất phương trình nhận được có tương đương với bất phương trình đã cho hay không? Vì sao?. Bài 20 trang 110 Sách bài...