Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.
– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của...
– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Luyện tập

Sử 10: Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính
Sử 10: Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính. Những cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra từ đầu thế...
Bài 3.46 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Số oxi hóa là điện tích nguyên tử với giả định...
Bài 3.46 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Hóa trị của nguyên tố có hai loại: Điện hóa trị...
Bài 39 trang 63 SGK Đại số 10 nâng cao, Với mỗi câu sau đây. Hãy chọn phần kết luận mà em cho là...
Với mỗi câu sau đây. Hãy chọn phần kết luận mà em cho là đúng:. Bài 39 trang 63 SGK Đại số 10 nâng...
Câu 4.86 trang 116 SBT Đại số 10 Nâng cao: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức :
Câu 4.86 trang 116 SBT Đại số 10 Nâng cao. Vậy B nhỏ nhất bằng -14 khi (a = 0, b = 1.). Bài...
Chế độ chăm sóc cây có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng? Cho...
Bài 15: Điều kiện phát sinh phát triển của sâu bệnh hại cây trồng - Câu 3 trang 49 SGK Công nghệ 10. Chế...