Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11: Tìm một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0....

Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. ⇒ một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0 là x = \({\pi  \over 6}\). Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Quảng cáo

Tìm một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0.

2sinx – 1 = 0 ⇒ sin x = \({1 \over 2}\)

⇒ một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0 là x = \({\pi  \over 6}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11