Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 150 Đại số và Giải tích 11: Tính f’(1).
a) Vẽ đồ thị của hàm số f(x) = \({{{x^2}} \over 2}\)
Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11: Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ...
Đường thẳng đi qua điểm Mo(xo; yo) và có hệ số góc k có phương trình y = k(x – xo) + yo hay y = kx + (–kxo + y
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + x + 1} \)  là hàm hợp của hàm số nào ?
Câu hỏi 1 trang 163 Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Tính \({{\sin 0,01} \over {0,01}};\,\,{{\sin \,0,001} \over {0,001}}\) bằng máy tính bỏ túi.
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 8.44 trang 68 Bài 8.43 trang 68 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Xác định CTPT của A,B
Bài 8.44 trang 68 Bài 8.43 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. a) Vì A tách nước tạo thành...
Soạn bài Đổng Mẫu – Văn lớp 11
- Soạn bài Đổng Mẫu. KIẾN THỨC CƠ BẢN Tuồng là loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta, phát triển...
Câu 4 trang 229 Hóa lớp 11 Nâng cao, Xác định công thức cấu tạo và thành phần % khối lượng của hai ancol...
Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học và ứng dụng - Câu 4 trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Xác định công...
Writing – Unit 2 trang 28 SGK Tiếng Anh 11, Writing a personal letter about a past experience. (Viết một là thư cá nhân...
Unit 2: Personnal Experiences - Kinh nghiệm cá nhân - Writing - Unit 2 trang 28 SGK Tiếng Anh 11. Writing a personal letter...
Bài tập 5 trang 35 SBT Sử 11: Năm 1890 Khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo.
Năm 1890 Khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo. Bài tập 5 trang 35 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11 - Bài...