Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 6 trang 26 Đại số và Giải tích 11:  

Câu hỏi 6 trang 26 Đại số và Giải tích 11:  ...

Câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11. a) cot⁡ x = 1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ \({\pi  \over 4}\) ⇔ x = \({\pi  \over 4}\) + kπ, k ∈ Z. Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Giải các phương trình sau:

 

a) cotx = 1;

Quảng cáo

b) cotx = -1;

c) cotx = 0.

a) cot⁡ x = 1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ \({\pi  \over 4}\) ⇔ x = \({\pi  \over 4}\) + kπ, k ∈ Z

b) cot⁡ x = -1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ \( – {\pi  \over 4}\) ⇔ x = \( – {\pi  \over 4}\) + kπ,k ∈ Z

c) cot⁡ x = 0 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ \({\pi  \over 2}\)⇔ x = \({\pi  \over 2}\) + kπ, k ∈ Z

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11