Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Bài 1 trang 128 sgk Hóa 12, Viết phương trình Hóa của...

Bài 1 trang 128 sgk Hóa 12, Viết phương trình Hóa của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau...

Nhôm và hợp chất của nhôm – Bài 1 trang 128 sgk hóa học 12. Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau

Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau

1,2Al+6HCl—–>2AlCl3+3H2

1, 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

2) AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl
3, Al(OH)3 + NaOH= NaAlO2+2H2O

5, 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O.( phân hủy nhiệt )

6, Al2O3+6(H+) =2(Al 3+) +3H2O