Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 8.3 trang 54 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 8.3 trang 54 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Chọn câu đúng Độ co độ dài của một cái thước có độ dài riêng 20 cm...

Chọn câu đúng
Độ co độ dài của một cái thước có độ dài riêng 20 cm chuyển động với tốc độ v = 0,6c là. Câu 8.3 trang 54 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VIII: SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

Chọn câu đúng

Độ co độ dài của một cái thước có độ dài riêng 20 cm chuyển động với tốc độ v = 0,6c là

Quảng cáo

A. 4 cm                       B. 5 cm                                   

C. 6 cm                       D. 7 cm

Chọn đáp án A

Quảng cáo