Trang chủ Lớp 12 SGK Công nghệ 12 - Cánh diều Câu hỏi trang 115 Công nghệ 12 Nêu tên các cổng logic...

Câu hỏi trang 115 Công nghệ 12 Nêu tên các cổng logic được sử dụng trong mạch tổ hợp ở Hình O8. Quan sát Hình O8...

Quan sát Hình O8. 1. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề 8.

Câu hỏi/bài tập:

Nêu tên các cổng logic được sử dụng trong mạch tổ hợp ở Hình O8.1.

Ảnh có chứa biểu đồ, bản phác thảo, màu trắng, Phông chữ    Mô tả được tạo tự động

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát Hình O8.1.

Answer - Lời giải/Đáp án

Cổng AND và cổng OR