Trang chủ Lớp 12 SGK Công nghệ 12 - Cánh diều Ôn tập chủ đề 8 trang 115 Công nghệ 12 Cánh diều:...

Ôn tập chủ đề 8 trang 115 Công nghệ 12 Cánh diều: Trong mạch so sánh tín hiệu số 1 bit, đầu ra có thể có các giá trị nào?...

Vận dụng kiến thức về tín hiệu số. Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 115: CH, CH, CH, CH, CH, CH, CH, CH - Ôn tập chủ đề 8 trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Chủ đề 8: Điện tử số. Nêu hai đặc trưng của tín hiệu số...

Câu hỏi trang 115 Câu hỏi

Nêu hai đặc trưng của tín hiệu số.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về tín hiệu số.

Answer - Lời giải/Đáp án

Tín hiệu số được đặc trưng bởi bit (Binary digit) và tốc độ bit (R).


Câu hỏi trang 115 Câu hỏi

Trong mạch so sánh tín hiệu số 1 bit, đầu ra có thể có các giá trị nào?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về tín hiệu số.

Answer - Lời giải/Đáp án

Trong mạch so sánh tín hiệu số 1 bit, đầu ra có thể có các giá trị 0 hoặc 1


Câu hỏi trang 115 Câu hỏi

Nêu hai cách mô tả hoạt động của cổng logic.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về cổng logic.

Answer - Lời giải/Đáp án

Hoạt động của các công logic thường được mô tả dưới dạng các hàm logic và bảng chân lí. Hàm logic là biểu thức thể hiện phép toán logic đối với một hoặc nhiều biến số. Bảng chân lý thể hiện tất cả các trạng thái của tín hiệu đầu vào và kết quả ở đầu ra tương ứng.


Câu hỏi trang 115 Câu hỏi

Cổng AND sẽ cho kết quả ở đầu ra như thế nào nếu các đầu vào A và B đều có giá trị 0?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về cổng logic.

Answer - Lời giải/Đáp án

Cổng AND sẽ cho kết quả ở đầu ra là 0 nếu các đầu vào A và B đều có giá trị 0.


Câu hỏi trang 115 Câu hỏi

Đầu ra của cổng OR có giá trị 1 trong những trường hợp nào?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về cổng logic.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đầu ra của cổng OR có giá trị 1 trong 3 trường hợp A = 0 và B = 1 hoặc A = 1 và B = 1 hoặc A = 1 và B = 0


Câu hỏi trang 115 Câu hỏi

Nếu cổng NAND có 3 đầu vào thì có bao nhiêu tổ hợp trạng thái của đầu vào? Lập bảng chân lý của cổng NAND với 3 đầu vào A, B và C.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về cổng logic.

Answer - Lời giải/Đáp án

Nếu cổng NAND có 3 đầu vào thì có 7 tổ hợp trạng thái của đầu vào

A

B

C

Q

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Advertisements (Quảng cáo)

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0


Câu hỏi trang 115 Câu hỏi

Nêu tên các cổng logic được sử dụng trong mạch tổ hợp ở Hình O8.1.

Ảnh có chứa biểu đồ, bản phác thảo, màu trắng, Phông chữ Mô tả được tạo tự động

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát Hình O8.1.

Answer - Lời giải/Đáp án

Cổng AND và cổng OR


Câu hỏi trang 115 Câu hỏi

Lập bảng chân lý của mạch tổ hợp ở Hình O8.1.

Ảnh có chứa biểu đồ, bản phác thảo, màu trắng, Phông chữ Mô tả được tạo tự động

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát Hình O8.1.

Answer - Lời giải/Đáp án

A

B

C

Q

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1