Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Bài viết 1: Nghe – viết Bé Hoa – trang 129 Tiếng...

Bài viết 1: Nghe – viết Bé Hoa – trang 129 Tiếng Việt 2 Cánh diều và trả lời các câu hỏi...

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 129, 130 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 1

Câu 1. Nghe – viết: Bé Hoa

Câu 2. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống rồi giải câu đố:

a. Chữ l hay n?

Chân đen mình trắng

Đứng …ắng giữa đồng

…àm bạn nhà nông

Thích mò tôm cá

(Là con gì?)

b. Chữ i hay iê?

Cá gì đầu bẹp có râu

Cả đời ch…m dưới bùn sâu k…m mồi?

(Là con gì?)

c. Vần ăc hay ăt?

Thường có m…. ở sân trường

Cùng em năm tháng thân thương bạn bè

Nấp trong tán lá tiếng ve

S… hoa đỏ rực gọi hè đến mau

(Là cây gì?)

Trả lời:

a. Chữ l hay n?

Chân đen mình trắng

Đứng nắng giữa đồng

Làm bạn nhà nông

Thích mò tôm cá

=> Là con cò

b. Chữ i hay iê?

Cá gì đầu bẹp có râu

Cả đời chìm dưới bùn sâu kiếm mồi?

Quảng cáo

=> Là con cá trê

c. Vần ăc hay ăt?

Thường có mặt ở sân trường

Cùng em năm tháng thân thương bạn bè

Nấp trong tán lá tiếng ve

Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau

=> Là cây phượng

Câu 3. Tìm các tiếng

a. Bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với lạnh

– Không quen

b. Chứa vần in hoặc iên, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với dữ

– Qủa (thức ăn) đến độ ăn được

c. Chứa vần ăc hoặc ăt, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với  (dao, kéo( lụt (cùn)

– Dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật

Trả lời: 

a. Bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với lạnh: nóng

– Không quen: lạ

b. Chứa vần in hoặc iên, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với dữ: hiền

– Qủa (thức ăn) đến độ ăn được: chín

c. Chứa vần ăc hoặc ăt, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với  (dao, kéo( lụt (cùn): sắc

– Dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật: cắt