Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 77 Toán 2 Kết nối tri thức: Ngày thứ...

Bài 4 trang 77 Toán 2 Kết nối tri thức: Ngày thứ nhất, Mai làm được 29 tấm bưu thiếp...

Giải bài 4 trang 77 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 20: Phép cộng (có nhớ) Số có hai chữ số với số có hai chữ số – phần luyện tập

Câu hỏi: Ngày thứ nhất, Mai làm được 29 tấm bưu thiếp. Ngày thứ hai, Mai làm được 31 tấm bưu thiếp. Hỏi cả hai ngày Mai làm được bao nhiêu tấm bưu thiếp?

Giải: 

Cả hai ngày Mai làm được số tấm bưu thiếp là:

Quảng cáo

29 + 31 = 60 ( tấm)

Đáp số: 60 tấm bưu thiếp