Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Bài 1,2,3,4 trang 92,93,94 Toán 3 tập 2: Thu thập, phân loại,...

Bài 1,2,3,4 trang 92,93,94 Toán 3 tập 2: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê...

Giải bài Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê trang 92, 93, 94 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 92; bài 2, 3 trang 93; bài 4 trang 94 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Kiểm đếm số chiếc diều mỗi loại trong hình vẽ sau (theo mẫu): Quan sát và cho biết trong tranh có những loại thú nhồi bông nào

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1. Số?

Đếm số dấu gạch rồi điền vào ô trống.

Bài 2. Kiểm đếm số chiếc diều mỗi loại trong hình vẽ sau (theo mẫu):

Đếm số diều mỗi loại rồi điền vào bảng.

Bài 3

a) Quan sát và cho biết trong tranh có những loại thú nhồi bông nào:

b) Kiểm đếm từng loại thú nhồi bông, đọc biểu đồ tranh rồi trả lời các câu hỏi:

– Có bao nhiêu con hà mã?

– Số khỉ nhiều hơn số hươu cao cổ là bao nhiêu con?

– Trong tranh vẽ có tất cả bao nhiêu con thú nhồi bông

a) Quan sát tranh và nêu tên những thú nhồi bông có trong bức tranh.

b) Quan sát tranh rồi nêu số lượng mỗi loại thú nhồi bông

a) Trong tranh có những loại thú nhồi bông là: Hươu cao cổ, hà mã, sư tử, khỉ.

b)

– Có 2 con hà mã.

– Số khỉ nhiều hơn số hươu cao cổ là: 6 – 5 = 1 con.

Advertisements (Quảng cáo)

– Số lượng thú nhồi bông có trong tranh vẽ là 5 + 2 + 4 + 6 = 17 (con)

Bài 4. Quan sát biểu đồ tranh sau:

Trả lời các câu hỏi:

a) Bao nhiêu cuốn sách đã bán được trong ngày thứ tư?

b) Ngày nào bán được 40 cuốn sách?

c) Ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu cuốn sách?

d) Cả bốn ngày bán được bao nhiêu cuốn sách?

Dựa vào biểu đồ tranh trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của bài.

Số cuốn sách bán được trong ngày thứ nhất là:

                     5 x 4 = 20 (cuốn)

Số cuốn sách bán được trong ngày thứ hai là:

                     5 x 8 = 40 (cuốn)

Số cuốn sách bán được trong ngày thứ ba là:

6 x 5 = 30 (cuốn)

Số cuốn sách bán được trong ngày thứ tư là:

                     9 x 5 = 45 (cuốn)

Kết luận:

a) Ngày thứ tư bán được 45 cuốn sách.

b) Ngày thứ hai bán được 40 cuốn sách.

c) Số cuốn sách bán được trong ngày thứ ba nhiều hơn ngày thứ nhất là 30 – 20 = 10 (cuốn sách)

d) Cả bốn ngày bán được số quyển sách là

    20 + 40 + 30 + 45 = 135 (cuốn sách)