Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 81,82 SGK Toán 3 tập 2: Luyện tập...

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 81,82 SGK Toán 3 tập 2: Luyện tập chung – SGK Cánh diều...

Giải bài Luyện tập chung trang 81, 82 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2, 3 trang 81; bài 4, 5, 6 trang 82 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Có 1 690 thùng hàng cần chuyển đến các siêu thị. Người ra đã vận chuyển được 4 chuyến. Đức đố Linh: Mua 4 chiếc bút hết 92 000 đồng. Hỏi mỗi chiếc bút giá bao nhiêu tiền?

Bài 1. Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:

a) Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

b) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

c) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

d) Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

e) Trong phép chia hết, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

g) Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Bài 2. Tính kết quả của các phép trừ sau rồi dùng phép cộng để thử lại:

Đặt tính hai phép trừ rồi dùng phép cộng để kiểm tra kết quả.

Bài 3. Số?

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Bài 4. Có 1 690 thùng hàng cần chuyển đến các siêu thị. Người ra đã vận chuyển được 4 chuyến, mỗi chuyến 218 thùng hàng. Hỏi còn bao nhiêu thùng hàng chưa được chuyển đi?

Bước 1: Tính số hàng đã vận chuyển đi bằng cách lấy số chuyến nhân với số thùng hàng của mỗi chuyến.

Bước 2: Lấy số hàng cần chuyển trừ đi số hàng đã chuyển đi để tìm được số hàng chưa được chuyển đi.

Tóm tắt

Có: 1 690 thùng hàng

Đã chuyển: 4 chuyến

Mỗi chuyến: 218 thùng hàng

Advertisements

Chưa chuyển: … ? thùng hàng

Bài giải

Số thùng hàng đã được vận chuyển đi là:

218 x 4 = 872 (thùng hàng)

Số thùng hàng chưa được vận chuyển đi là:

1 690 – 872 = 818 (thùng hàng)

Đáp số: 818 thùng hàng.

Bài 5. Thực hiện các hoạt động sau:

a) Viết một phép chia, ví dụ: 246 : 2 = ?

Tính thương rồi sử dụng phép nhân để kiểm tra lại kết quả.

b) Tính kết quả của các phép chia sau rồi dùng phép nhân thử lại:

c) Viết phép chia khác rồi cùng bạn tính và kiểm tra lại kết quả.

Tính kết quả của các phép chia sau rồi dùng phép nhân thử lại theo mẫu.

a) Ví dụ phép chia 513 : 3

Bài 6. Đức đố Linh: Mua 4 chiếc bút hết 92 000 đồng. Hỏi mỗi chiếc bút giá bao nhiêu tiền?

Em hãy giúp Linh trả lời câu hỏi trên và đặt thêm các câu hỏi tương tự rồi đố bạn thực hiện.

Tính giá tiền một chiếc bút bằng cách lấy giá tiền 4 chiếc bút chia cho 4.

Giá tiền mỗi chiếc bút là

92 000 : 4 = 23 000 (đồng)

Đáp số: 23 000 đồng

– HS tự đặt thêm các câu hỏi rồi đố bạn.