Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Lịch sử 5 Câu 1 trang 17 VBT môn Lịch Sử lớp 5: Em hãy...

Câu 1 trang 17 VBT môn Lịch Sử lớp 5: Em hãy nêu tên ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929....

Câu 1 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5. – Đông Dương Cộng sản liên đoàn.. Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Em hãy nêu tên ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929.

– Đông Dương Cộng sản đảng,

– An Nam Cộng sản đảng

– Đông Dương Cộng sản liên đoàn.