Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Lịch sử 5 (sách cũ) Câu 2 trang 17 VBT Lịch Sử 5: Lí do phải hợp...

Câu 2 trang 17 VBT Lịch Sử 5: Lí do phải hợp nhất ba tổ chức cộng sản là:...

Câu 2 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5. ☐ Đoàn kết toàn dân chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc.. Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng  

Lí do phải hợp nhất ba tổ chức cộng sản là:

☐ Để tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam.

☐ Đoàn kết toàn dân chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc.

☐ Có một đảng Cộng sản duy nhất, đủ uy tín để liên lạc với cách mạng thế giới.

☐ Tất cả các ý trên.

☒ Tất cả các ý trên.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Vở bài tập Lịch sử 5 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: