Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Lịch sử 5 Câu 3 trang 18 Vở BT Lịch Sử 5: Dựa vào sách...

Câu 3 trang 18 Vở BT Lịch Sử 5: Dựa vào sách giáo khoa, hãy hoàn thành bảng sau:...

Câu 3 trang 18 Vở bài tập Lịch sử 5. Người chủ trì. Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Advertisements (Quảng cáo)

Dựa vào sách giáo khoa, hãy hoàn thành bảng sau:

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản

(Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam)

Thời gian

 

Địa điểm

 

Người chủ trì

 

Nội dung

 

Thời gian

Đầu xuân năm 1930

Địa điểm

Hồng Công (Trung Quốc)

Người chủ trì

Nguyễn Ái Quốc

Nội dung

Bàn việc thống nhất lực lượng. Nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta.