Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Quan sát sơ đồ hình 3.1 và cho biết quá trình tiến...

Quan sát sơ đồ hình 3.1 và cho biết quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất...

Giải câu hỏi trang 14 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 3: Nguồn gốc loài người

Câu hỏi 1: Quan sát sơ đồ hình 3.1 và cho biết quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất. Nêu đặc điểm tiến hóa về cấu tạo cơ thể của vượn người. Người tối cổ, Người tinh khôn

Trả lời: Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất gồm:  Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.

Đặc điểm cụ thể:

Quảng cáo

Vượn người Người tối cổ Người tinh khôn
Thời gian Khoảng 5 – 6 triệu năm trước Khoảng 4 triệu năm trước Khoảng 150 000 năm trước
Đặc điểm Có thể đi bằng hai chi sau Hoàn toàn đi đứng bằng hai chân. Hình dáng, cấu tạo cơ thể cơ bản giống người ngày nay, còn được gọi là  “người hiện đại”.
Thể tích hộp sọ khoảng 400 cm3 khoảng 1 200 cm3 khoảng 1 400 cm3

Câu hỏi 2: Những phát hiện khảo cổ về “Người Nê-an-đéc-tan” (hình 3.2), “Cô gái Lu-cy” (hình 3.3) có ý nghĩa như thế nào trong việc giải thích nguồn gốc và quá trình tiến hóa của loài người?

Trả lời: Những phát hiện khảo cổ về “Người Nê-an-đéc-tan” (hình 3.2), “Cô gái Lu-cy” (hình 3.3) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải thích nguồn gốc và quá trình tiến hóa của loài người.