Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Cụm động từ trang 147 Văn 6 – Văn lớp...

Soạn bài Cụm động từ trang 147 Văn 6 – Văn lớp 6...

Cụm động từ – Soạn bài Cụm động từ trang 147 SGK Văn 6. Câu 2: Tìm một cụm động từ. Đặt câu với cụm động từ ấy rồi rút ra nhận xét về hoạt động trong câu của cụm động từ so với một động từ.

Câu 1: Đọc câu văn sau:

,Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.

1. Các từ in đậm trong cáu tren bổ sung ỷ ngnia nghĩa cho những từ nào?

2. Thử lược bỏ các từ in đậm nói trên rồi rút ra nhận xét về vai trò của chúng.

1. các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho:

–  đã, nhiều nơi -> đi

–  cũng, những câu đố oái oăm -» ra

2. Nếu lược bỏ những từ in đậm thì các từ được bổ nghĩa trên trở nên chơ vơ, không có chỗ bám víu, câu trở nên tôi nghĩa hoặc vô nghĩa.

Câu 2: Tìm một cụm động từ. Đặt câu với cụm động từ ấy rồi rút ra nhận xét về hoạt động trong câu của cụm động từ so với một động từ.

–  Cụm động từ: đang làm bài tập

–  Đặt câu: Bạn Hà / đang làm bài tập.

Quảng cáo

CN                  VN

–  Nhận xét:

+ Động từ làm vị ngữ trong câu.

+ Cụm động từ cũng làm vị ngữ trong câu.

Câu 3. Vẽ mô hình cấu tạo cụm động từ đã dẫn ở mục 1 SGK

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

đã

đi

nhiều nơi

cũng

ra

những câu đố oái oăm để hỏi mọi người

Quảng cáo