Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6 A. The weather – Unit 13 trang 142 SBT Tiếng Anh 6

A. The weather – Unit 13 trang 142 SBT Tiếng Anh 6...

Chia sẻ
Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 13 – The weather. A. The weather – Unit 13 trang 142 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6 – unit 13: Activities and the seasons – Hoạt động và các mùa

A. THE WEATHER 

1. Match the adjectives with the seasons. Then make up sentences about the weather. – Nối tính từ với mùa. Sau đó viết câu về các mùa

Example:

It’s cool in the fall.

Spring

hot

Summer

cold

Fall (Autumn)

warm

Winter

cool

Đáp án:

a) spring – warm. It is warm in the spring

b) summer – hot. It is hot in the summer

c) autumn – cool. It is cool in the autumn

d) winter – cold. It is cold in the winter

2. Read. Then write – Đọc và viết

John lives in Boston. The weather is always changing. Today it’s cool in the morning. It’s hot in the afternoon. It’s warm in the evening and it’s cold at night.

What is the weather like today where you live? Complete the paragraph. – Ở nơi bạn sống hôm nay thời tiết thế nào? Hoàn thành đoạn văn

I live in……………………

Today………………….. 

Example answer:

I live in Hanoi. It has four seasons. Today it’s cool in the morning. It’s warm in the afternoon. It’s cold at night

3. Look at the pictures. What weather do they like? Write 4 sentences under the pictures. – Nhìn tranh. Họ thích thời tiết như thế nào? Viết 4 câu dưới mỗi bức tranh

1

2

Đáp án:

b) They like warm weather

c) He likes cold weather

d) They like cool weather

4. Answer – Trả lời

a)   What do you do when it is cold?

b)   What do you do when it is hot?

c)   What do you do when it is warm?

d)   What do you do when it is cool?

Example answer:

a) I go jogging

b) I go swimming

c) I go fishing

d) I play volleyball

5. Complete the dialogue with the words in boxes. Hoàn thành đoạn hội thoại với từ trong bảng

3

Quảng cáo

Peter:    What’s the_______________________ like in summer?

Jenny:   It’s very_______________ .

Peter:    What do you usually______________ in summer?

Jenny:   I usually go swimming and play table tennis.

Đáp án:

Peter:    What’s the weather like in summer?

Jenny:   It’s very hot.

Peter:    What do you usually do in summer?

Jenny:   I usually go swimming and play table tennis.

6. Complete the words for seasons. – Hoàn thành các từ về các mùa

a)   s_mm_r                      b) w_nt_r               c) _pr_ng

a)   a_t_mn                       e) se_s_n

Đáp án:

a)   summer                      b) winter                c) spring

d)   autumn                       e) season

7. Choose the odd one out. – Chọn một từ khác loại

a)   hot                            cool                        time

b)   summer                     wind                      autumn

c)    weather                    season                    rainy

d)    skiing                        go                         fishing

e)    cool                          cold                         fly

f)     badminton               activity                  volleyball

Đáp án:

a) time

b) wind

c) rainy

d) go

e) fly

f) activity

8. Write the questions. Then give the answers. – Viết câu hỏi sau đó trả lời

Example: hot // they / go swimming

What do they do when it’s hot? – When it’s hot, they go swimming.

a)  warm // Lan / go jogging

b)  cool // Nga and Ba / play table tennis.

c)  cold // Chi / do aerobics

d)  hot // Loan / go fishing

Đáp án:

a) What does Lan do when it is warm? – She goes jogging

b) What do Nga and Ba do when it is cool? – They play table tennis

c) What does Chi do when it is cold? – She does aerobics

d) What does Loan do when it is hot? – She goes fishing

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...