SBT Tiếng Anh lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6
Test yourself – Unit 14 trang 160 SBT Tiếng Anh 6: Unit 14: Making plans – Lên kế hoạch
1. Complete the sentences below the pictures – Hoàn thành các câu dưới tranh (6 points)...
A. We are the world – Unit 15 trang 164 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6: Countries –...
1. Look at the pictures and complete the chart. The first is done for you – Nhìn vào tranh và hoàn thành bảng. Phần đầu tiên đã được hoàn thành cho bạn...
B. Cities, buildings and people – Unit 15 trang 167 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6: Countries –...
1. Complete the sentences. Use bigger, biggest, smaller, smallest – Hòa thành câu sử dụng bigger, biggest, smaller, smallest...
C. Natural features – Unit 15 trang 169 (SBT) Tiếng Anh 6: Does your hometown / home village have...
1. Answer the questions about your hometown with Yes, it does or No, it doesn’t – Trả lời các câu hỏi về quê hương của bạn với Yes, it does hoặc No, it doesn&#...
A. Animals and plants – Unit 16 trang 172 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6: Man and the...
1. Write under the pictures. Use some/ a lot of/ a little or a few. The first picture is done for you. – Viết dưới tranh. Sử dụng some/ a lot of/ a little or a few. ...
B. Pollution – Unit 16 trang 175 sách bài tập Anh 6: Man and the environment – Con người...
1. What are we doing to the environment? Answer the questions. – Chúng ta đang làm gì với môi trường? Trả lời câu hỏi...

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...