Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6 B. Food and drink – Unit 10 trang 116 SBT Tiếng Anh...

B. Food and drink – Unit 10 trang 116 SBT Tiếng Anh 6...

Chia sẻ
Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 – Food and drink. B. Food and drink – Unit 10 trang 116 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6 – Unit 10: Staying healthy – Sống khỏe mạnh

B. FOOD AND DRINK

1. Label the following items – Điền tên các vật sau

1

2

Đáp án:

b) chicken

c) bananas 

d) orange 

e) rice

f) vegetables

g) noodles

h) water

i) milk

2. Look at the picture. Then write the answers – Nhìn tranh. Sau đó viết câu trả lời

3

Đáp án:

a) Yes, there is

b) No, there aren’t

c) Yes, there are

d) Yes, there is

e) No, there isn’t

f) No, there aren’t

3. What is true for you? Check – Đánh dấu vào những chỗ đúng với bạn

a) In my kitchen,

□     there is some milk.

□     there isn’t any orange juice.

□     there is some rice.

□     there isn’t any milk.

□     there is some bread.

□     there isn’t any meat.

□     there are some bananas, there aren’t any eggs.

□     there are some apples.

□     there aren’t any vegetables.

Now, write more true sentences about your kitchen. – Viết nhiều câu đúng hơn về căn bếp của bạn

b) In my classroom,

there is a beautiful picture.

there is a map on the wall.

there are some friends.

there aren’t any flowers.

there are some plants.

there aren’t any lamps.

there is a white board.

there isn’t any water.

Now, write more true sentences about your classroom. – Viết nhiều câu đúng hơn về lớp học của bạn 

Example answer:

a) 

V     there is some milk.

V     there isn’t any orange juice.

V     there is some rice.

□     there isn’t any milk.

Quảng cáo

□     there is some bread.

□     there isn’t any meat.

□     there are some bananas, there aren’t any eggs.

V     there are some apples.

□     there aren’t any vegetables.

In my kichen, there are some noodles. There are some vegetables. There are some potatoes. There are some tomatoes. There is a dragon fruit.

b) 

there is a beautiful picture.

there is a map on the wall.

V

there are some friends.

V

there aren’t any flowers.

there are some plants.

V

there aren’t any lamps.

there is a white board.

V

there isn’t any water.

In my classroom, there is a black board. There are some chalks. There is a cloth

4. Write – Viết

a)   I am hungry. I would like some fish and some rice.

b)   Nhi and I are thirsty. ___ ___ ___ some water.

c)   Dung is hungry. ___ ___ ___ some chicken and some vegetables.

d)   Thanh isn’t hungry, but he is thirsty. ___ ___ ___ some orange juice.

e)   Huy and Ninh are hungry. ___ ___ ___ some fish and some bread.

Đáp án:

b) We would like

c) He would like

d) He would like

e) They would like

5. Reorder the sentences to make a dialogue. – Sắp xếp lại các câu để tạo thành đoạn hội thoại 

___  Would you like something to drink?

_1_  I’d like a chicken. What about you?

___  Yes, I’d like apple juice. It’s my favorite drink.

___  I’d like beef. It’s my favorite food.

Đáp án:

_3_  Would you like something to drink?

_1_  I’d like a chicken. What about you?

_4_  Yes, I’d like apple juice. It’s my favorite drink.

_2_  I’d like beef. It’s my favorite food.

6. Fill in the blanks with some or any. – Điền vào chỗ trống some hoặc any

a)     She would like…………. mineral water.

b)      I’d like………… noodles.

c)      Is there………… milk in the fridge?

d)     There aren’t………. bananas.

e)     There are…………. vegetables and fruits in the kitchen.

Đáp án:

a) some

b) some

c) any

d) any

e) some

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...