Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia...

Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi: Bài 10. Dân...

Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi.. Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở. Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng

Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi.

Quảng cáo

– Đường sản lượng lương thực 1975 – 1990 tăng từ 100% lên hơn 110%.

– Đường gia tăng dân số tự nhiên 1975-1990 từ 100% lên gần 160%

⟹ Cả hai đều tăng, nhưng lương thực không tăng kịp với đà gia tăng dân số .

– Đường bình quân lương thực đầu người giảm từ 100% xuống còn 80%. Nguyên nhân chủ yếu là do dân số tăng nhanh hơn là tăng lương thực.

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7