Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7 Bài tập 33 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7...

Bài tập 33 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 : Tìm x, biết...

Bài tập 33 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 . \(\eqalign{  & a)x:{\left( { – {1 \over 2}} \right)^3} =  – {1 \over 2}  \cr  & x = {{ – 1} \over 2}.{\left( {{{ – 1}. Bài tập – Chủ đề 1: Số hữu tỉ

Tìm x, biết

a) \(x:{\left( { – {1 \over 2}} \right)^3} =  – {1 \over 2}\)

Quảng cáo
Đang tải...

b) \(x.{\left( {{3 \over 5}} \right)^3} = {\left( {{3 \over 5}} \right)^4}\)

c) \(x.{\left( { – {3 \over 5}} \right)^3} = {\left( {{3 \over 5}} \right)^6}\)

\(\eqalign{  & a)x:{\left( { – {1 \over 2}} \right)^3} =  – {1 \over 2}  \cr  & x = {{ – 1} \over 2}.{\left( {{{ – 1} \over 2}} \right)^3}  \cr  & x = {\left( { – {1 \over 2}} \right)^4}  \cr  & x = {1 \over {16}}  \cr  & b)x.{\left( {{3 \over 5}} \right)^3} = {\left( {{3 \over 5}} \right)^4}  \cr  & x = {\left( {{3 \over 5}} \right)^4}:{\left( {{3 \over 5}} \right)^3}  \cr  & x = {\left( {{3 \over 5}} \right)^{4 – 3}}  \cr  & x = {3 \over 5}  \cr  & c)x.{\left( { – {3 \over 5}} \right)^3} = {\left( {{3 \over 5}} \right)^6}  \cr  & x.{\left( { – {3 \over 5}} \right)^3} = {\left( {{{ – 3} \over 5}} \right)^6}  \cr  & x = {\left( { – {3 \over 5}} \right)^6}:{\left( {{{ – 3} \over 5}} \right)^3}  \cr  & x = {\left( {{{ – 3} \over 5}} \right)^3}  \cr  & x = {{ – 27} \over {125}} \cr} \)