Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 7.2 trang 33 SBT Toán 8 tập 1: Thực hiện phép...

Câu 7.2 trang 33 SBT Toán 8 tập 1: Thực hiện phép nhân...

Thực hiện phép nhân. Câu 7.2 trang 33 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số

Thực hiện phép nhân :

Quảng cáo
Đang tải...

\({1 \over {1 – x}}.{1 \over {1 + x}}.{1 \over {1 + {x^2}}}.{1 \over {1 + {x^4}}}.{1 \over {1 + {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}}\)

\({1 \over {1 – x}}.{1 \over {1 + x}}.{1 \over {1 + {x^2}}}.{1 \over {1 + {x^4}}}.{1 \over {1 + {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}}\)

\(\eqalign{  &  = {1 \over {1 – {x^2}}}.{1 \over {1 + {x^2}}}.{1 \over {1 + {x^4}}}.{1 \over {1 + {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {1 \over {1 – {x^4}}}.{1 \over {1 + {x^4}}}.{1 \over {1 + {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {1 \over {1 – {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^8}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {1 \over {1 – {x^{16}}}}.{1 \over {1 + {x^{16}}}} = {1 \over {1 – {x^{32}}}} \cr} \)