SBT Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8
Giải sách bài tập Toán 8 (SBT Toán lớp 8) tập 1, tập 2. Toán Đại số chương: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phần hình học: Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC CHƯƠNG II. ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Câu 5.2 trang 86 SBT Toán 8 tập 1: Dựng tam giác ABC biết

Dựng tam giác ABC biết . Câu 5.2 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1 – Bài 5. Dựng hình bằng

Câu 160 trang 100 Sách BT Toán 8 tập 1: Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H...

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, DC, DB. Tìm điều kiện của tứ

Câu 39 trang 93 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Chứng minh hai tam giác ADE và CBF...

Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau.. Câu 39 trang 93 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 –

Câu 5.1 trang 86 Sách bài tập Toán lớp 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD)...

Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD) biết BC = 3cm, AC = 2cm, đường cao bằng 2,5cm.. Câu 5.1 trang 86 Sách bài tập

Câu 59 trang 86 SBT Toán 8 tập 1: Dựng góc 75 độ bằng thước và compa

Dựng góc 75 độ bằng thước và compa. Câu 59 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 5. Dựng hình

Câu 54 trang 86 Sách bài tập(SBT) Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD), biết...

Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD), biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, đường cao AH = 2cm.. Câu 54 trang 86

Câu 55 trang 86 SBT Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm,...

Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm. Câu 55 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Câu 56 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy...

Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 4cm, hai cạnh bên AD = 2cm, BC = 3cm.. Câu 56 trang

Câu 57 trang 86 bài tập SBT môn Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD, biết hai...

Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm.. Câu 57 trang 86 Sách bài

Câu 58 trang 86 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm,...

Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm . Câu 58 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 –

Luyện tập

Bài_8.9 trang 11 SBT Hóa 8: Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó
Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính khối lượng bằng gam của ....
Câu 45 trang 56 SBT Toán 8 tập 2: Cho hình vẽ sau (h.1)
Cho hình vẽ sau (h.1). Câu 45 trang 56 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài 4. Bất phương trình bậc...
Bài 38.21 Trang 55 SBT Hóa 8: Cho 0,3 g một kim loại tác dụng hết với nước cho 168 ml khí hiđro (ở
Cho 0,3 g một kim loại tác dụng hết với nước cho 168 ml khí hiđro (ở đktc). Xác định tên kim loại, biết...