SBT Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8
Giải sách bài tập Toán 8 (SBT Toán lớp 8) tập 1, tập 2. Toán Đại số chương: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phần hình học: Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC CHƯƠNG II. ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Câu 5.2 trang 86 SBT Toán 8 tập 1: Dựng tam giác ABC biết

Dựng tam giác ABC biết . Câu 5.2 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1 – Bài 5. Dựng hình bằng

Câu 160 trang 100 Sách BT Toán 8 tập 1: Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H...

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, DC, DB. Tìm điều kiện của tứ

Câu 39 trang 93 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Chứng minh hai tam giác ADE và CBF...

Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau.. Câu 39 trang 93 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 –

Câu 5.1 trang 86 Sách bài tập Toán lớp 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD)...

Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD) biết BC = 3cm, AC = 2cm, đường cao bằng 2,5cm.. Câu 5.1 trang 86 Sách bài tập

Câu 59 trang 86 SBT Toán 8 tập 1: Dựng góc 75 độ bằng thước và compa

Dựng góc 75 độ bằng thước và compa. Câu 59 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 5. Dựng hình

Câu 54 trang 86 Sách bài tập(SBT) Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD), biết...

Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD), biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, đường cao AH = 2cm.. Câu 54 trang 86

Câu 55 trang 86 SBT Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm,...

Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm. Câu 55 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Câu 56 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy...

Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 4cm, hai cạnh bên AD = 2cm, BC = 3cm.. Câu 56 trang

Câu 57 trang 86 bài tập SBT môn Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD, biết hai...

Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm.. Câu 57 trang 86 Sách bài

Câu 58 trang 86 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm,...

Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm . Câu 58 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 –

Luyện tập

Câu IV.3 trang 158 SBT Toán 8 tập 2: Thể tích của một hình chóp tam giác đều thay đổi thế nào nếu ta
Thể tích của một hình chóp tam giác đều thay đổi thế nào nếu ta tăng. Câu IV.3 trang 158 Sách bài tập (SBT)...
Bài 47 trang 22 sgk Toán 8 tập 1, Phân tích cá đa thức sau thành nhân tử:
Phân tích cá đa thức sau thành nhân tử. Bài 47 trang 22 sgk toán 8 tập 1 - Phân tích đa thức thành...
Bài 1 trang 79 sgk hóa học 8, Hãy tìm công thức hóa học
Bài luyện tập 4 - Bài 1 trang 79 sgk hóa học 8. Hãy tìm công thức hóa học 1. Hãy tìm công thức...