Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Để cung cấp đạm cho cây trồng, người ta bón loại phân đạm nào sau đây: (NH2)2CO,...

Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Vậy người ta bón phân đạm (NH2)2CO vì hàm lượng nitơ (hàm lượng đạm) cao nhất.. Bài 23. Bài luyện tập 4

Để cung cấp đạm cho cây trồng, người ta bón loại phân đạm nào sau đây: (NH2)2CO, NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4 có hàm lượng nitơ cao nhất?

Phần trăm khối lượng nitơ trong (NH2)2CO là:

\(\% {m_N} = {{2{M_N}} \over {{M_{{{\left( {N{H_2}} \right)}_2}CO}}}} \cdot 100 = {{28} \over {60}} \cdot 100 \)\(= 46,67\% \)

Quảng cáo

Phần trăm khối lượng nitơ trong NH4Cl là:

\(\% {m_N} = {{{M_N}} \over {{M_{N{H_4}Cl}}}} \cdot 100 = {{14} \over {53,5}} \cdot 100 \)\(= 26,17\% \)

Phần trăm khối lượng nitơ trong NH4NO3 là:

\(\% {m_N} = {{2{M_N}} \over {{M_{N{H_4}N{O_3}}}}} \cdot 100 = {{28} \over {80}} \cdot 100 \)\(= 35\% \)

Phần trăm khối lượng nitơ trong (NH4)2SO4 là:

\(\% {m_N} = {{2{M_N}} \over {{M_{{{\left( {N{H_4}} \right)}_2}S{O_4}}}}} \cdot 100 = {{28} \over {132}} \cdot 100 \)\(= 21,21\% \)

Vậy người ta bón phân đạm (NH2)2CO vì hàm lượng nitơ (hàm lượng đạm) cao nhất.