Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Đặt công thức  của X là CxHy...

Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Công thức phân tử của X là C3H6. Bài 23. Bài luyện tập 4

Khí X có thành phần gồm hai nguyên tố là C và H, trong đó nguyên tố H chiếm 14,29 % về khối lượng. Xác định công thức phân tử của X, biết \({d_{X/{O_2}}} = 1,3125\)

Quảng cáo

\(\left. \matrix{  {d_{X/{O_2}}} = 1,3125 \hfill \cr  {d_{X/{O_2}}} = {{{M_X}} \over {{M_{{O_2}}}}} = {{{M_X}} \over {32}} \hfill \cr}  \right\} \)\(\Rightarrow {{{M_X}} \over {32}} = 1,3125 \Rightarrow {M_X} = 42\,\,(g/mol)\)

Đặt công thức  của X là CxHy

\(\eqalign{  & \% {m_H} = {{y.{M_H}} \over {{M_X}}} \cdot 100\cr& \Rightarrow 14.29 = {{y.1} \over {42}} \cdot 100 \Rightarrow y = 6  \cr  & {M_X} = 12x + y\cr& \Rightarrow 42 = 12x + 6 \Rightarrow x = 3 \cr} \)

Công thức phân tử của X là C3H6