Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 5 trang 102 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 5 trang 102 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Em hãy cho biết ý nghĩa của những câu sau:...

Hoạt động 5 trang 102 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 23. Bài luyện tập 4

Em hãy cho biết ý nghĩa của những câu sau:

Các câu sau có nghĩa thế nào?

Ý nghĩa

Tỉ khối của khí A đối với khí B (dA/B) bằng 2

 

Tỉ khối của khí CO2 đối với không khí

\(\left( {{d_{C{O_2}/kk}} = 1,52} \right)\)

Quảng cáo

 

 

Các câu sau có nghĩa thế nào?

Ý nghĩa

Tỉ khối của khí A đối với khí B (dA/B) bằng 2

Khí A nặng hơn và bằng 2 lần khí B hay khối lượng mol của khí A bằng 2 lần khối lượng mol của khí B

Tỉ khối của khí CO2 đối với không khí

\(\left( {{d_{C{O_2}/kk}} = 1,52} \right)\)

Khí CO2 nặng hơn và bằng 1,52 lần không khí hay khối lượng mol của CO2 bằng 1,52 lần khối lượng mol của không khí