Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Làm thế nào để có được dung dịch axit clohiđric, dung dịch natri clorua?...

Bài 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Khối lượng chất tan là :. Bài 40. Dung dịch

a) Làm thế nào để có được dung dịch axit clohiđric, dung dịch natri clorua?

b) Hòa tan 25 gam NaOH trong 175gam nước thu được dung dịch gì? Tính số gam chất tan và số gam dung dịch.

Quảng cáo

a) Sục khí hiđro clorua ( khí HCl) vào nước sẽ thu được dung dịch axit clohiđric.

Hòa tan muối ăn ( NaCl) vào nước sẽ thu được dung dịch natri clorua.

b) Hòa tan 25 gam NaOH trong 175 gam nước thu được dung dịch NaOH ( dung dịch natri hiđroxit).

Khối lượng chất tan là :

\({m_{{\text{chất tan}}}} = {m_{NaOH}} = 25\) gam

Khối lượng dung dịch thu được là :

\({m_{{\text{dung dịch}}}} = {m_{NaOH}} + {m_{{H_2}O}}\) \( = 25 + 175 = 200\) gam.