Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 73 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 73 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2:  ...

Bài 4 trang 73 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2.  . Bài 40. Dung dịch

 Cho biết ở nhiệt độ phòng ( \({20^0}C\) ) , 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường hoặc 3,6 gam muối ăn. Khi có 100 gam nước, em cần dùng bao nhiêu gam chất tan tương ứng để có dung dịch bão hòa hay chưa bão hòa?

 

Dung dịch bão hòa

Dung dịch chưa bão hòa

Nước đường

 \(m_\text{đường}\)

 \(m_\text{đường}\)

Nước muối

\({m_{{\rm{muối}}}}\)

Quảng cáo

\({m_{{\rm{muối}}}}\)

10 gam nước hòa tan tối đa 20 gam đường \( \Rightarrow \) 100 gam nước hòa tan tối đa 200 gam đường.
10 gam nước hòa tan tối đa 3,6gam muối ăn \( \Rightarrow \) 100 gam nước hòa tan tối đa 36 gam muối ăn,
Chất tan bị hòa tan tối đa sẽ thu được dung dịch bão hòa, chất tan chưa bị hòa tan tối đa sẽ thu được dung dịch chưa bão hòa.

 

Dung dịch bão hòa

Dung dịch chưa bão hòa

Nước đường

 \(m_\text{đường}\) = 200 gam

\(m_\text{đường}\) < 200 gam

Nước muối

\({m_{{\rm{muối}}}}\) = 36 gam

\({m_{{\rm{muối}}}}\) < 36 gam