Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 77 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 77 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Độ tan là số gam chất tan...

Bài 1 trang 77 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. A. có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.. Bài 41. Độ tan của một chất trong nước – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Hãy chọn câu trả lời đúng.

a) Độ tan là số gam chất tan

A. có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

B. có thể tan trong 100 gam nước tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.

C. có trong 100 gam dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.

D. có thể hòa tan trong 1 lít dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.

Quảng cáo

b) Dung dịch bão hòa là dung dịch

A. có thể pha loãng bằng nước.

B. Có thể hòa tan thêm chất tan

C. không thể hòa tan thêm chất tan.

D. Có độ tan không đổi theo nhiệt độ.

 

a) Độ tan ( khí hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Đáp án B.
b) Dung dịch bão hòa là dung dihcj không thể hòa tan thêm chất tan.

Đáp án C.