Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 78 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 78 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: 00 gam nước hòa tan được 108 gam NaCl....

Bài 2 trang 78 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 41. Độ tan của một chất trong nước – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Ở \({25^0}C\) , 300 gam nước hòa tan được 108 gam NaCl tạo thành dung dịch bão hòa. Xác định độ tan của NaCl ở nhiệt độ này.

Quảng cáo

300 gam nước hòa tan được 108 gam NaCl.

100 gam nước hòa tan được S gam NaCl

\( \Rightarrow {{100} \over {300}} = {S \over {108}} \Rightarrow S = 36\) gam.

Độ tan của NaCl ở \({25^0}C\) là 36 gam.