Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 78 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 78 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Gọi X là số gam KCl có trong 450 gam dung dịch bão hòa...

Bài 3 trang 78 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 41. Độ tan của một chất trong nước – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Ở \({40^0}C\), độ tan của KCl là 40 gam . Hãy tính khối lương KCl trong 450 gam dung dịch bão hòa KCl ở nhiệt độ này.

Quảng cáo

Gọi X là số gam KCl có trong 450 gam dung dịch bão hòa

\( \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = (450 – x)gam\)

(450-x) gam nước hòa tan được x gam KCl

100 gam nước hòa tan được 40 gam KCl.

\( \Rightarrow {{450 – x} \over {100}} = {x \over {40}} \Rightarrow x = 128,57gam\)