Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 78 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 78 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2:  ...

Bài 4 trang 78 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 41. Độ tan của một chất trong nước – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

 Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ ( Hình 6.12) . Hãy cho biết độ tan của các muối \(NaN{O_3}\) , KBr, \(KN{O_3},N{H_4}Cl,NaCl,N{a_2}S{O_4}\)  ở \({10^0}C\)  và \({60^0}C\) .

 Ta có

Theo đồ thị thì độ tan của \(NaN{O_3}\) ở \({10^0}C\) khoảng 80 gam
Độ tan của các chất được xác định vào bảng sau:

 

\(NaN{O_3}\)

KBr

\(KN{O_3}\)

\(N{H_4}Cl\)

NaCl

\(N{a_2}S{O_4}\)

Quảng cáo

\({10^0}C\)

80 gam

60 gam

20 gam

30 gam

35 gam

60 gam

\({60^0}C\)

130 gam

95 gam

110 gam

70 gam

38 gam

45 gam