Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 84 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 84 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: 0,5 mol phân tử oxi có chứa bao nhiêu phân tử oxi?...

Bài 1 trang 84 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Đáp án B.. Bài 18. Mol – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

0,5 mol phân tử oxi có chứa bao nhiêu phân tử oxi?

A. N phân tử O2                         B. 3.1023 phân tử O2

Quảng cáo

C. 6.1023 phân tử O2                 D. 0,3.1023 phân tử O2

1 mol phân tử O2 ↔ 6.1023 phân tử O2

0,5 mol phân tử O2 ↔ x phân tử O2

\( \Rightarrow {{0,5} \over 1} = {x \over {{{6.10}^{23}}}} \Rightarrow x = {3.10^{23}}\)

Đáp án B.