Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì...

Bài 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. A. Thể tích mol của các khí  khác nhau.                   . Bài 18. Mol – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì

A. Thể tích mol của các khí  khác nhau.                   

Quảng cáo

B. Thể tích các khí bằng nhau.

C. Thể tích mol của các khí bằng 22,4 lít.                 

D. Thể tích mol của các khí bằng nhau.

Ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì thể tích mol của các khí bằng nhau

Đáp án D.