Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 99 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 99 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, người ta đun nóng thuốc tím (KMnO4). Sau...

Bài 1 trang 99 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 22. Tính theo phương trình hóa học.

Để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, người ta đun nóng thuốc tím (KMnO4). Sau phản ứng, ngoài khí oxi còn thu được 2 chất rắn có công thức là K2MnO4 và MnO2

\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} \)\(+ {O_2}\)

Để điều chế được 5,6 lít oxi (đktc), em hãy tìm:

a) Khối lượng KMnO4 cần dùng.

b) Khối lượng hai chất rắn thu được sau phản ứng.

Quảng cáo

a) Số mol O2 thu được là: \({n_{{O_2}}} = {{5,6} \over {22,4}} = 0,25\,\,mol\)

Cách 1:

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & 2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}  \cr  & 2\,\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;1\,\,mol  \cr  & x\,\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;0,25\,\,mol  \cr  & {x \over 2} = {{0,25} \over 1} \Rightarrow x = 0,5\,\,mol  \cr  & {m_{KMn{O_4}}} = {n_{KMn{O_4}}}.{M_{KMn{O_4}}} = 0,5.158 = 79\,\,g \cr} \)

Cách 2:

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & 2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}\,  \cr  & {{0,25.2} \over 1}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\; \leftarrow \,0,25\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  &  \Rightarrow {n_{KMn{O_4}}} = {{0,25.2} \over 1}\, = 0,5\,\,mol  \cr  & {m_{KMn{O_4}}} = {n_{KMn{O_4}}}.{M_{KMn{O_4}}} = 0,5.158 = 79\,\,g \cr} \)