Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 28 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 28 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Cho một mẫu lưu huỳnh ( có dư) cháy trong bình thủy tinh đậy kín chứa không khí. Sau khi ...

Bài 2 trang 28 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. a) Chất hí không cháy này gồm ; nitơ \(({N_2})\), khí cacbonic \((C{O_2})\), hơi nước \(({H_2}O)\), agon ( Ar), neon ( Ne),… b) \({{\rm{V}}_{{\text{khí không cháy}}}}. Bài 28. Không khí – Sự cháy

Quảng cáo

Cho một mẫu lưu huỳnh ( có dư) cháy trong bình thủy tinh đậy kín chứa không khí. Sau khi cháy người ta thu được 237 ml chất khí không duy trì sự cháy.
a) Chất khí không cháy này gồm có những chất gì?
b) Thể tích không khí ban đầu trước khi mẫu lưu huỳnh bị cháy là bao nhiêu? Biết rằng khí oxi chiếm 21% thể tích không khí.

a) Chất hí không cháy này gồm ; nitơ \(({N_2})\), khí cacbonic \((C{O_2})\), hơi nước \(({H_2}O)\), agon ( Ar), neon ( Ne),…
b) \({{\rm{V}}_{{\text{khí không cháy}}}} = 237ml\)
\(\eqalign{  & \% {V_{{O_2}}} + \% {V_{{\text{khí không cháy }}}} = 100 \cr&\Rightarrow 21 + \% {V_{{\text{khí không cháy}}}} = 100  \cr  &  \Rightarrow \% {V_{{\text{khí không cháy}}}} = 79\%   \cr  & \% {V_{{\text{khí không cháy }}}} = {{{V_{{\text{khí không cháy}}}}} \over {{V_{{\text{không khí}}}}}}.100  \cr  &  \Rightarrow {V_{{\text{không khí }}}} = {{100} \over {{V_{{\text{khí không cháy}}}}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{100} \over {79}}.237 = 300ml \cr} \)