Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Khí amoniac (NH3) có mùi khai, khí này nặng hay nhẹ hơn không khí và bằng bao nhiêu lần?...

Bài 2 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Khí amoniac (NH3) có mùi khai, khí này nặng hay nhẹ hơn không khí và bằng bao nhiêu lần?. Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Quảng cáo

Khí amoniac (NH3) có mùi khai, khí này nặng hay nhẹ hơn không khí và bằng bao nhiêu lần?

\({d_{N{H_3}/kk}} = {{{M_{N{H_3}}}} \over {{M_{kk}}}} = {{17} \over {29}} = 0,59 < 1\)

Vậy NH3 nhẹ hơn không khí và bằng 0,59 lần so với không khí.