Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 90 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 90 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Dựa vào công thức trên, em hãy hoàn thành bảng sau:...

Hoạt động 2 trang 90 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. CO2. Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Dựa vào công thức trên, em hãy hoàn thành bảng sau:

A

CO2

Cl2

……

B

O2

……….

He

\({d_{A/B}}\)

………

35,5

7

 

Kết luận

Khí CO2 …… hơn và

bằng …… lần so với

khí O2

Khí Cl2 nặng hơn và

bằng 35,5 lần so với

khí….

Quảng cáo

Khí …. nặng hơn và bằng 7 lần so với khí He

 

A

CO2

Cl2

N2

B

O2

H2

He

\({d_{A/B}}\)

\({{44} \over {32}} = 1,375\)

35,5

7

 

Kết luận

Khí CO2nặng hơn và

bằng 1,375 lần so với

khí O2

Khí Cl2 nặng hơn và

bằng 35,5 lần so với

khí H2

Khí N2 nặng hơn và bằng 7 lần so với khí He