Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Cho các khí sau: O2, H2S, NH3, CO2....

Bài 4 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. a) Khí nào nặng hơn hay nhẹ nhơn không khí bao nhiêu lần?. Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Cho các khí sau: O2, H2S, NH3, CO2.

a) Khí nào nặng hơn hay nhẹ nhơn không khí bao nhiêu lần?

b) Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế các khí trên, muốn thu lại các khí đó vào lọ sạch và khô, phải đặt lọ theo cách nào khi dẫn khí vào?

 

Quảng cáo

a) \({d_{{O_2}/kk}} = {{32} \over {29}} = 1,1 > 1 \Rightarrow {O_2}\) nặng hơn và bằng 1,1 lần so với không khí.

\({d_{{H_2}S/kk}} = {{34} \over {29}} = 1,17 > 1 \Rightarrow {H_2}S\)  nặng hơn và bằng 1,17 lần so với không khí.

\({d_{N{H_3}/kk}} = {{17} \over {29}} = 0,59 < 1 \Rightarrow N{H_3}\)  nhẹ hơn không khí và bằng 0,59 lần so với không khí.

\({d_{C{O_2}/kk}} = {{44} \over {29}} = 1,52 > 1 \Rightarrow C{O_2}\)  nặng hơn và bằng 1,52 lần so với không khí.

b) Khí NH3 thu theo cách (a) vì NH3 nhẹ hơn không khí.

Khí O2, H2S và CO2 thu theo cách (b) vì chúng nặng hơn không khí.