Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:  Hãy điền tên các nguyên tố hóa học sau:...

Bài 3 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. a) Pb: ……………………………….. Bài 5. Nguyên tố hóa học – Tài liệu Dạy – học Hóa 8

 Hãy điền tên các nguyên tố hóa học sau:

a) Pb: ……………………………….

b) Cr: ………………………………..

c) Al: …………………………………     

Quảng cáo

d) N: …………………………………

e) H: ………………………………….  

f) K: …………………………………..

a) Pb: Chì                            b) Cr: Crom

c) Al: Nhôm                        d) N: Nitơ

e) H: Hiđro                          f) K: Kali