Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 6 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 6 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hãy xác định nguyên tử X trong mỗi trường hợp sau, biết rằng khối lượng nguyên tử X...

Bài 6 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 5. Nguyên tố hóa học – Tài liệu Dạy – học Hóa 8

Hãy xác định nguyên tử X trong mỗi trường hợp sau, biết rằng khối lượng nguyên tử X

a) nặng gấp hai lần nguyên tử lưu huỳnh.

b) nặng bằng 1/2 nguyên tử sắt.

Quảng cáo

a) Khối lượng nguyên tử X bằng 2 lần khối lượng nguyên tử S

Mà \(S = 32\)

Do đó \(X = 32.2 = 64\) suy ra X là Cu.

b) Khối lượng nguyên tử X bằng 1/2 lần khối lượng nguyên tử sắt

Mà \(Fe = 56\)

Do đó \(X = {1 \over 2}.56 = 28 \Rightarrow X\) là Si.