Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 5 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 5 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hãy dùng chữ số và ký hiệu hóa học để diễn đạt các ý sau:...

Bài 5 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. c) Năm nguyên tử sắt: …………….. . Bài 5. Nguyên tố hóa học – Tài liệu Dạy – học Hóa 8

Hãy dùng chữ số và ký hiệu hóa học để diễn đạt các ý sau:

a) Một nguyên tử flo: ………………

b) Hai nguyên tử canxi: ……………

Quảng cáo

c) Năm nguyên tử sắt: …………….. 

d) Ba nguyên tử photpho: ………….

a) Một nguyên tử flo: F 

b) Hai nguyên tử canxi: 2Ca

c) Năm nguyên tử sắt: 5Fe               

d) Ba nguyên tử photpho: 3P