Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hoàn thành phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau và cho biết tỉ số...

Bài 3 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Số nguyên tử Al: Số phân tử O2: Số phân tử Al2O3  là 4: 3: 2. Bài 16. Phương trình hóa học – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Hoàn thành phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau và cho biết tỉ số nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng:

\(\eqalign{  & a)\,\,Cu + {O_2} \cdot  \cdot  \cdot  > CuO  \cr  & b)\,\,Zn + {H_2}S{O_4} \cdot  \cdot  \cdot  > ZnS{O_4} + {H_2}  \cr  & c)\,\,Al + {O_2} \cdot  \cdot  \cdot  > A{l_2}{O_3}  \cr  & d)\,\,CuO + HCl \cdot  \cdot  > CuC{l_2} + {H_2}O \cr} \)

\(a)\,\,2Cu + {O_2} \to 2CuO\)

Quảng cáo

Số nguyên tử Cu: Số phân tử O2: Số phân tử CuO là 2: 1: 2

\(b)\,\,Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}\)

Số nguyên tử Zn: Số phân tử H2SO4: Số phân tử  ZnSO4: Số phân tử H2  là 1: 1: 1: 1

\(c)\,\,4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\)

Số nguyên tử Al: Số phân tử O2: Số phân tử Al2O3  là 4: 3: 2

\(d)\,\,CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\)

Số phân tử CuO: Số phân tử HCl: Số phân tử  CuCl2: Số phân tử H2O là 1: 2: 1: 1