Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Lập phương trình hóa học của phản ứng....

Bài 4 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 16. Phương trình hóa học – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Cho sơ đồ phản ứng sau: \(Na + {H_2}O \cdot  \cdot  \cdot  > NaOH + {H_2}\)

Quảng cáo

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ giữa cặp chất phản ứng.

a) PTHH: \(Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\)

b)  Số nguyên tử Na: Số phân tử H2O: Số phân tử NaOH: Số phân tử Hlà 1: 2: 2: 1