Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 8: Cây trồng...

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 8: Cây trồng chính...

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 8. ☐ Khí hậu lục địa. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định các cây trồng, vật nuôi ghi trong bảng dưới đây phân bố trong những điều kiện khí hậu nào. (Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em co là đúng).

Cây trồng chính

Điều kiện khí hậu nơi phân bố chủ yếu

Vật nuôi chính

Điều kiện khí hậu nơi phân bố chủ yếu

Lúa gạo

☐ Khí hậu gió mùa

☐ Khí hậu lục địa

Lợn

☐ Khí hậu gió mùa

☐ Khí hậu lục địa

Lúa mì

☐ Khí hậu gió mùa

☐ Khí hậu lục địa

☐ Khí hậu lạnh cận cực

Cừu

☐ Khí hậu gió mùa

☐ Khí hậu lục địa

☐ Khí hậu nhiệt đới núi cao

Bông

☐ Khí hậu gió mùa

☐ Khí hậu lục địa

☐ Khí hậu lạnh cận cực

Tuần lộc

☐ Khí hậu lạnh cận cực

Quảng cáo

☐ Khí hậu gió mùa

☐ Khí hậu lạnh lục địa

Cây trồng chính

Điều kiện khí hậu nơi phân bố chủ yếu

Vật nuôi chính

Điều kiện khí hậu nơi phân bố chủ yếu

Lúa gạo

☒ Khí hậu gió mùa

☐ Khí hậu lục địa

Lợn

☒ Khí hậu gió mùa

☐ Khí hậu lục địa

Lúa mì

☐ Khí hậu gió mùa

☒ Khí hậu lục địa

☐ Khí hậu lạnh cận cực

Cừu

☐ Khí hậu gió mùa

☒ Khí hậu lục địa

☒ Khí hậu nhiệt đới núi cao

Bông

☐ Khí hậu gió mùa

☒ Khí hậu lục địa

☐ Khí hậu lạnh cận cực

Tuần lộc

☒ Khí hậu lạnh cận cực

☐ Khí hậu gió mùa

☐ Khí hậu lạnh lục địa