Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9 Câu 3 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Em...

Câu 3 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Em hãy rút ra những nhận xét cần thiết từ bảng số liệu...

Em hãy rút ra những nhận xét cần thiết từ bảng số liệu trên.. Câu 3 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Đề kiểm tra học kì 2

Advertisements (Quảng cáo)

Cho bảng số liệu dưới đây:

DIỆN TÍCH , SẢN LƯỢNG LÚA CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 2000 – 2010

Năm

Tiêu mục

2000

2002

2003

2004

2005

2010

Diện tích (Nghìn ha)

Cả nước

7 666,3

7 504,3

7 452,2

7 445,3

7 329,2

7489,4

Đông Nam Bộ

526,5

483,9

478,9

475,2

Advertisements (Quảng cáo)

417,4

295,1

Sản lượng (Nghìn tân)

Cả nước

32529,5

34447,2

34568,8

36148,9

35832,9

40005,6

Đông Nam Bộ

1679,2

1679,7

1742,7

1782,1

1624,9

1322,7

Em hãy rút ra những nhận xét cần thiết từ bảng số liệu trên.

–   Thời kì 2000 – 2006, diện tích trồng lúa của cả nước nói chung và của Đông Nam Bộ nói riêng đều có xu hướng giảm (cả nước giảm từ 7 666,3 nghìn ha năm 2000 xuống 7 324,4 nghìn ha năm 2006; Đông Nam Bộ giảm từ 526,5 nghìn ha năm 2000 xuống 435,4 nghìn ha năm 2006).

–  Về sản lượng đều có xu hướng tăng (cả nước tăng từ 32 529,5 nghìn tấn lên 35 826,8 nghìn tấn; Đông Nam Bộ tăng từ 1 679,2 nghìn tấn năm 2000 lên 1701,2 nghìn tấn năm 2006).

–   Trong khi diện tích giảm nhưng sản lượng lại tăng điều đó chứng tỏ năng suất lúa ngày càng cao.

Mục lục môn Địa 9(SBT)